Grote Webwinkel

Religie

Home > Religie

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>

Jodendom

Wat is Jodendom eigenlijk? Wat weten we van een van de belangrijkste en oudste religies van de wereld? In Jodendom. Een heldere inleiding geven Lou Evers en Jansje Stodel antwoord op allerhande vragen over het Joodse leven. Wat houdt de besnijdenis in,...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Boeddhisme

Toegankelijke en heldere inleiding in de wereld van het boeddhisme en een verrassende ontdekkingsreis door een betoverende cultuur Mindfulness vindt zijn wortels in het boeddhisme - het geeft zeer concrete aanwijzingen over hoe het leven in te richten...

Dit kost slechts 20.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Joodse riten en symbolen

Voor iedereen met een warme belangstelling voor de joodse traditie is Joodse riten en symbolen een bron van informatie. Deze klassieker verscheen voor het eerst in 1927, vijf jaar later volgde er een tweede deel. Zo groeide Joodse riten en symbolen uit...

Dit kost slechts 51.99 Euro
Klik hier om te bestellen!

Hij preekte, hij leerde altoos...

Na de kerkhervorming in de zestiende eeuw ontwikkelde de predikant zich tot een karakteristieke figuur in de Nederlandse maatschappij. In de dorpsgemeenschappen genoot hij veel gezag en gaf hij leiding, maar ook in de stedelijke samenleving had de dominee...

Dit kost slechts 29.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

De lange weg naar Nusa Tenggara

Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw nam het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen in samenwerking met de Pauselijke Missiewerken (PMW), de Katholieke Radio Omroep (KRO) en het Centraal Missie Commissariaat (CMC) het initiatief...

Dit kost slechts 24.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Weerloos voor de rechtbank van de rede

Bittere haat tegen de Bijbel dreef in 1859 een jong edelman ertoe een omvangrijk geschrift te publiceren met als doel het heilige boek van de christenen van alle luister te ontdoen. Vanwege de schokkende inhoud werd het al spoedig genegeerd en vergeten....

Dit kost slechts 35.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Nieuwe Maren

In 1534 en 1535 werd Amsterdam herhaaldelijk opgeschrikt door het optreden van de wederdopers. Deze radicale geloofshervormers baarden opzien door naakt door de straten te rennen en trachtten in mei 1535 zelfs gewapenderhand de macht in de stad over te...

Dit kost slechts 19.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Het arme roomse leven

Dit boek beschrijft de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen. Het biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht. Katholieken werden tweederangs burgers...

Dit kost slechts 29.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Frits Kuiper (1898-1974) - doopsgezind theoloog

Frits Kuiper was een zeer markante en dwarse doperse theoloog. Felle socialist, verzetsman, met al vóór 1940 grote aandacht voor de theologie van Karl Barth, en vooral voor de prominente plaats van het Jodendom en land en volk van Israël in de christelijke...

Dit kost slechts 29.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks nummer 42 (2016)

Inhoud: JELLE BOSMA/MIRJAM VAN VEEN, Redactioneel   Artikelen: BERIT JANY, Het pleidooi voor vrede in Menno Simons' Dat fundament des christelycken leers (1539-40) en Erasmus   CHRISTINA E. MOSS, De visioenen van Ursula Jost: een herwaardering...

Dit kost slechts 40.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid

In het interbellum kwam de Graal als militante katholieke meisjes- en vrouwenbeweging tot bloei. De leden wilden zich helemaal geven voor het ideaal van de wereldbekering. Vanuit Nederland verspreidde de Graal zich ook naar verschillende Europese landen,...

Dit kost slechts 25.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een spoor van vernieling

Nadat vanaf 1522 in verschillende landen beeldenstormen hadden plaatsgevonden, sloeg in 1566 ook in Nederland de vlam in de pan. De populaire gedachte dat grote menigten de beelden van vrijwel iedere kerk kapot sloegen, is echter niet juist. Lang niet...

Dit kost slechts 15.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Aartsbisschop Petrus Codde was vanaf 1689 de leider van de katholieken in de Republiek. Meer nog dan zijn voorgangers kreeg Codde met tegenwerking te maken. Beschuldigingen van jansenisme leidden ertoe, dat hij zijn beleid bij paus Clemens XI moest gaan...

Dit kost slechts 49.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Van schuilkerk tot modern geloofscentrum

Na een eeuw van strubbelingen tegen het Roomse gezag is de Oud-Katholieke Kerk in 1723 haar eigen weg gegaan. Hoewel zij klein is, heeft deze geloofsgemeenschap zich staande weten te houden. Ook is zij erin geslaagd haar kerkelijk bezit te behouden. Het...

Dit kost slechts 25.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Nonnen verdreven door geuzen

In 1627 beschreef Cathalina del Spiritu Sancto hoe een groepje clarissen, tijdens het heetst van de Opstand, uit de Nederlanden vluchtte, gesteund door internationale katholieke netwerken van edelen, verbannen priesters en burgers. Ze vonden uiteindelijk...

Dit kost slechts 25.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Werven en derven

De afgelopen decennia zijn veel historische studies over ordes en congregaties verschenen. Daarin bleef één aspect onderbelicht: de financiële basis waarop de religieuzen in de negentiende en twintigste eeuw hun kloosterleven en de daaruit voortvloeiende...

Dit kost slechts 18.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Zij hadden de Geest

Missie is vertellen over het Rijk Gods en bouwen aan een betere wereld. Met die opdracht vertrokken zes Nederlandse spiritijnen in 1946 naar een gebied in hartje Afrika. In totaal 79 spiritijnen hebben daar tot 2012 aan hun missionaire taak uitvoering...

Dit kost slechts 17.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Met biddend hart

Mère Joseph was een sterke, eigenzinnige vrouw die in 1800 op negentienjarige leeftijd intrad bij de Franciscanessen van Dongen. Twintig jaar later stichtte ze in Etten een nieuwe communiteit. In 1832 trok ze naar Roosendaal waar ze de basis legde voor...

Dit kost slechts 39.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Geloof en geschiedenis

In 1920 werd het 'Gezelschap van christelijke historici in Nederland' opgericht om de rol van het christendom in het verleden te bestuderen. Nu de kennis van het christelijk geloof afneemt, is dit onderzoek des te relevanter. De behoefte aan nieuwe beelden...

Dit kost slechts 25.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Doopsgezinde Bijdragen

Dit jaar staat de internationale hulp aan ontheemden, boothechtelingen en de Watersnoodramp centraal. Daarnaast is er aandacht voor doopsgezinde afsetters (inkleurders) en doopsgezinde verzamelaars van handgekleurde boeken en prenten in de 17e en 18e...

Dit kost slechts 40.00 Euro
Klik hier om te bestellen!

Wat zal er van dit kind worden?

Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent het als we belijden dat een pasgeborene 'aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus...

Dit kost slechts 11.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Genade bij de troon

Het Bijbelboek Esther spreekt van Gods voorzienigheid. Koningin Esther is als een middel in Gods hand gebruikt om een groot volk in het leven te behouden. De hoogmoedige vijanden van Gods Kerk gaan ten onder. Maar in het Bijbelboek liggen vooral ook veel...

Dit kost slechts 16.50 Euro
Klik hier om te bestellen!

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

In 1568 begint de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje komt in gewapend verzet tegen Filips II die alle macht naar zich toe wil trekken. Vrijheid van godsdienst en geweten waren de leidmotieven in zijn strijd tegen 'Spanje'. Oranje was echter vooral...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Verbonden

Hoe gaat God om met mensen? De Bijbel laat van Genesis tot Openbaring zien dat de relatie tussen God en mens bepaald wordt door het verbond. Adam, Abraham, David, Israël - allemaal waren ze verbonden met God dankzij het verbond. In dit toegankelijk geschreven...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Christenreis

De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan...

Dit kost slechts 26.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Groot belang van de zaligheid

Het groot belang van de zaligheid is een van de bekende Schotse theologische werken. Waarom? Omdat het vol ernst, troost en onderwijs is. In het eerste deel beschrijft Thomas Halyburton de toestand van de zondaar zonder God en de noodzaak van redding....

Dit kost slechts 29.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Opvoeden in godsvreze

Wat kan het ouders een verdriet geven als een zoon of dochter de Heere en Zijn dienst de rug toekeert. De Engelse predikant Edward Lawrence (1623-1695) wist daar ook van. Hij schreef een boekje waarin hij godvrezende ouders vanuit Spreuken 17:25 raad...

Dit kost slechts 12.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Dien Hem

De Heere vrezen brengt gelukzaligheid zegt Psalm 128:1. De bekende Engelse predikant John Bunyan wijst in dit boek op de rijke inhoud van dit vers. Hij beschrijft verschillende vormen van het dienen van God. Voor de zondaar betekent God vrezen angst....

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Tenzij dat iemand...

De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen. Hij noemt de wedergeboorte 'het...

Dit kost slechts 34.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De Christinnereis

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst. Deze goed leesbare nieuwe vertaling...

Dit kost slechts 26.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Halloween

Halloween is een feest dat ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. Skeletten, doodskoppen en monsters verbeelden de dood. In dit boek wijst de auteur op de heidense wortels van het feest en de occulte lading die het heeft. Hij waarschuwt tegen het...

Dit kost slechts 10.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Echt geluk

De gelovige heeft God tot zijn deel en heeft daarmee alles. Gray beschrijft de vele tijdelijke en eeuwige voorrechten die hieruit voortvloeien. Hij wekt de gelovigen op om te beseffen wat een groot geluk hun deel is, zodat ze vervuld worden met alle blijdschap...

Dit kost slechts 8.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vaste hoop

In dit boek voert iemand een dialoog met zichzelf. Hij neemt zich voor om net als de verloren zoon op te staan en tot zijn Vader te gaan. Voordat dit besluit wordt genomen moet hierover goed worden nagedacht. Alleine legt uit wat dit inhoudt en welke...

Dit kost slechts 8.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Openbaring begrijpen

Openbaring is onthulling. Zo wordt het niet altijd ervaren. Veel lezers van het Bijbelboek lopen vast in deze apocalyptische profetie. Maar Openbaring is niet geschreven voor theologen. Johannes schreef deze uitgebreide brief in eerste instantie voor...

Dit kost slechts 11.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Onder 't heiligend kruis

Robert Murray McCheyne (1813-1843), de predikant uit het Schotse Dundee, werd al op zeer jonge leeftijd door de Heere Thuisgehaald. Zijn prediking kenmerkte zich door grote bewogenehid met het zielenheil van zijn medemensen. Op indringende wijze smeekte...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vasthoudende liefde

Vasthoudende liefde is een steeds weer terugkerend thema in deze bundel met negen preken van predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerken. God houdt Zijn volk vast, uit liefde. In deze preken wijzen zij op de verkiezende liefde van God de Vader,...

Dit kost slechts 13.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Christus in Zijn schoonheid

Deel 5 in de serie Theologische werken van Samuel Rutherford Het boek 'Christus in Zijn schoonheid' bevat vijftien preken van de bekende Schotse predikant Samuel Rutherford. In de preken staat Christus en Zijn verlossingswerk centraal. Rutherford beschrijft...

Dit kost slechts 39.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Gij vertroost mijn ziel

Wulfert Floor (1818-1876), de bekende landbouwer uit Driebergen, ging vaak in de wijde omgeveing van zijn woonplaats voor in schuren of op de deel van boerderijen. Veel van deze 'oefeningen' die hij daar uitsprak zijn bewaard gebleven. In dit...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Met vreugde vrouw zijn

Wat betekent het om vrouw te zijn? Wanneer ervaar je als vrouw echt vreugde? In dit boek helpt de bekende schrijfster Elisabeth Elliot je om over deze vragen na te denken. God heeft je als vrouw gemaakt. En Hij heeft een doel met het leven van elke vrouw...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vanuit de hemel gesproken

Theodorus van der Groe (1705-1784) was in de tweede helft van de 18e eeuw een bekende prediker en een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Van der Groe bleef een graag gelezen 'oude schrijver'. Tot zijn geestelijke nalatenschap...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Omgaan met dementie

Dementie is een nare hersenziekte; het schrikbeeld van veel ouderen. Je ziet leeftijdsgenoten fysiek en psychisch aftakelen, angstig en achterdochtig worden. Dementie zet je wereld onomkeerbaar op zijn kop. Ontheemding, vervreemding, ontwrichting treden...

Dit kost slechts 12.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Mijn Moeder

De band tussen moeder en kind is uniek. Veel volwassenen hebben dierbare herinneringen aan hun moeder. Zij nam een centrale plaats in bij de opvoeding; zij was het waar je als kind altijd terecht kon omdat haar liefde doorgaans onvoorwaardelijk was. En...

Dit kost slechts 11.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Belaan met smart en hoon

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Luther heeft daarover een schat aan evenwichtig, Bijbels onderwijs nagelaten!...

Dit kost slechts 9.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Lijden en verblijden

De titel van deze bundel Bijbelstudies, 'Lijden en verblijden', is ontleend aan 1 Petrus 4 vers 13, waar de apostel schrijft: 'Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid...

Dit kost slechts 14.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

De regenbui

Dit boek laat eerst zien hoe de Vroege Kerk groeide. Dwars door de vervolging heen. Toen de kerk na enkele eeuwen gesetteld raakte, was er sprake van secularisatie en deformatie. De geloofskracht nam af. De islam rukte op en nam de macht over in een deel...

Dit kost slechts 29.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ken jij God?

Wie is de God van de Bijbel? Wie is Hij voor mij? Hoe weet ik dat het waar is wat in de Bijbel staat? Het zijn vragen waar jongeren mee worstelen. In dit boek voor jongeren krijgen zij handvatten mee om een beeld te vormen van God en hoe zij Hem kunnen...

Dit kost slechts 11.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Vergeving verandert je gezin

Er zijn heel wat situaties in een gezin waarin het nodig is elkaar te vergeven en elkaar om vergeving te vragen. Zoals vergeving van zonden het hart is van het christelijk geloof, zo is vergeving ook het kloppend hart van de christelijke opvoeding. Dit...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Nehemia, een biddende, opbouwende leider

Wie is Nehemia, de biddende en bouwende leider die zo authentiek en natuurlijk leiding gaf in enorm complexe omstandigheden? In dit boek volgen we Nehemia op de voet. We kunnen veel leren van Nehemia, ook al functioneerde hij in een totaal andere context...

Dit kost slechts 19.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Ware liefde

De liefde is de fundamentele wet van de schepping en van het Evangelie, waaraan alle voorschriften en instellingen ondergeschikt zijn. De laatste woorden van Christus laten zien dat overeenstemming in liefde uiterst belangrijk is. Ze is het onderscheidingsteken...

Dit kost slechts 8.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

Struikelblokken

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Wisten de Israëlieten wel van een leven na de dood? Wat kunnen wij met de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren? Niet alleen...

Dit kost slechts 16.95 Euro
Klik hier om te bestellen!

<<Prev | 1 2 3 4 5 | Next>>